Protivpožarna zaštita

 

U cilju zaštite lica i imovine od požara osnovali smo sektor za zaštitu od požara.

U svom timu imamo stručnjake iz protivpožarne zaštite sa položenim stručnim ispitom iz zaštite od požara, sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Iz oblasti protivpožarne zaštite pružamo Vam sledeće usluge:

 • Izradu Programa za osnovnu obuku i proveru znanja  zaposlenih iz zaštite od požara
 • Izradu Pravila za  zaštitu od požara
 • Izradu plana evakuacije
 • Izradu upustva za postupanje u slučaju požara
 • Obuku zaposlenih iz zaštite od požara
 • Proveru znanja (testiranje) iz zaštite od požara
 • Organizovanje poslova iz zaštite od požara
 • Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)

 Ukoliko Vaš proizvodno-poslovni objekat spada u III kategoriju ugroženosti od požara i isto je ustanovljeno rešenjem inspektora zaštite od požara, potrebno je da imate stručno osposobljeno lice za sprovođenje zaštite od požara - referenta za zaštitu od požara.

 

 Referent za zaštitu od požara obavlja poslove:

 • Neposredno sprovođenje mera zaštite od požara utvrđenih zakonom i drugim propisima;
 • Vrši obilazak i stručno tehnički pregled objekata korisnika usluga, u cilju utvrđivanja stanja zaštite od požara;
 • Učestvuje u pripremi predloga opštih akata iz oblasti zaštite od požara i nakon njihovog donošenja sprovodi sve utvrđene mere koje su u delokrugu poslovazaštite od požara,
 • Realizacije program obuke i provere znanja zaposlenih kod korisnika usluge, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i neophodnim minimumom poznavanja osnovnih opasnosti i primene mera zaštite od požara i eksplozija,
 • Vodi računa o zakonskim rokovima kontrole tehničke ispravnosti i servisiranja protivpožarne opreme;
 • Blagovremeno savetuje i daje instrukcija korisniku usluga za unapređenje zaštite od požara
 • Vodi potrebne evidencije iz oblasti zaštite od požara, kao i druge evidencije iz delokruga zaštite o požara....

  

uverenje o strunom ispitu iz zatite od poara