Bezbednost i zdravlje na radu

Preduzeće „MirVex“ doo Bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarna zaštita poseduje kvalifikovan i osposobljen kadar sposoban za pružanje kompleksnih usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 •  Usluga savetnika za Bezbednost i zdravlje na radu – mesečni servis
 •  Procena rizika i izrada Akta o proceni rizika
 •  Pravna podrška poslodavcima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 •  Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 •  Izrada Programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 •  IzradaPlana za sprovođenje postupka procene rizika na radnom mestu
 • Osposobljavanje i testiranje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja sredstava i opreme za rad
 • Organizovanje ispitivanja mikroklimatskih faktora u radnoj okolini
 • Organizovanje ispitivanja kvaliteta osvetljenosti u radnij okolini
 • Organizovanje ispitivanja buke i vibracija u radnoj okolini
 • Organizovanje meranja koncentracije prašine u radnoj okolini
 • Organizovanje meranja koncentracije hemijskih materija u radnoj okolini
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja električnih instalacija niskog napona
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija
 • Organizovanje predhodnih i periodičnih zdravstvenih pregleda za zaposlene u skladu sa Aktom o proceni rizika
 • Organizovanje obuke iz pružanja prve pomoći

 

Lice za bezbednost i zdravlje na radu jeste lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tih poslova.

 

Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove:

 1. učestvuje u pripremi akta o proceni rizika;
 2. vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija  i  sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 3. učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 4. organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
 5. organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;
 6. predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 7. svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;
 8. prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje   u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 9. priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 10. priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
 11. zabra njuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili  zdravlje zaposlenog;
 12. sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 13. vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.       

 

uverenje o strunom ispitu iz bezbednosti i zdravlja na radu licenca iz bezbednosti i zdravlja na radu